HKR legfontosabb részei

Tagozatváltás

Átvétel

Szakirányválasztás

Szakirányváltás

Elbocsátás

Kérelmek

Utólagos kurzusfelvétel/leadás

Szakmai gyakorlat

Kivételes tanulmányi rend

Szakdolgozatot érintő ügyek

Ösztöndíjak

Költségtérítés

Díjak

Tagozatváltás (287. §)

(1) A tagozatváltási kérelem a Neptunban érhető el (Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpont alatt).

[A tagozatváltás iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A kérelem beadásának feltétele:

 1. a) nappali tagozatról esti/levelező tagozatra: legalább egy lezárt félév,
 2. b) esti/levelező tagozatról nappali tagozatra: legalább egy lezárt félév és az utolsó lezárt félévben legalább 3,91-es súlyozott tanulmányi átlag és legalább 20 kredit teljesítése.

(3) Tagozatot váltani a képzés során egy alkalommal lehet.

(4) A tagozatváltás nem módosítja a finanszírozási formát. A magyar állami ösztöndíjas hallgató a rendelkezésre álló félévei függvényében magyar állami ösztöndíjas képzésben maradhat. Az önköltséges hallgató csak önköltséges képzésre vehető át.

Átvétel (288. §)

(1) Az átvételi kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A dékáni döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.

[Az intézményváltás iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) Az a hallgató vehető át:

a) aki legalább egy érvényesen lezárt félévvel rendelkezik,

b) akinek felvételi pontszáma a Kar azonos felvételi évében és képzési formájában megállapított felvételi ponthatár legalább 85%-a,

c) akinek súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó aktív félévben 4,00 vagy ennél magasabb volt, és aki átlag 20 – alapképzés esetén legalább 30 – kredit értékben teljesített kurzusokat a lezárt féléveiben.

(3) Az átvétel azonos képzési ciklusra és már választott szakirány esetén a gyógypedagógia alapképzési szak azonos szakirányára történhet.

Az átvételről bővebben itt tájékozódhatsz: https://barczi.elte.hu/content/atvetel-intezmenyvaltas.t.1543?m=82

Szakirányválasztás (289. §)

(1) Alapképzésben nappali és esti/levelező tagozaton a szakirányválasztás a 2. szemeszter folyamán történik.

(2) A szakirányválasztásnál, valamint az alapszak szakiránya szakirányú továbbképzésére történő jelentkezésnél a felvételről szóló döntést megelőzően a logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon a szakirányért felelős szervezeti egység által előírt alkalmassági vizsgát teljesíteni kell.

(3) A szakirányra való bejutás a 48. § (4) bekezdése alapján szakirányokra, illetve szakirány-párokra megállapított keretszámokra figyelemmel a szakirányválasztási tájékoztatóban meghatározott rangsorolási szempontrendszer alapján történik.

(4) A meghirdetett keretszám fölötti jelentkezők más szakirányok még szabad helyeire a szakirányválasztási tájékoztatóban meghatározott határidőig átjelentkezhetnek.

(5) A szakirányválasztási tájékoztatót a 2. szemeszter regisztrációs időszakának első napjáig nyilvánosságra kell hozni.

(6) A mesterképzésben részt vevő hallgatók esetén a szakirányválasztás a felvételt követően a tanulmányok megkezdése előtt történik. A hallgatók rangsorolása a felvételi eljárásban elért pontszám alapján történik, figyelembe véve a szakirányokra meghatározott létszámkeretet.

Szakirányváltás (290. §)

(1) Szakirányváltási kérelmet a kari hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesnek címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A dékánhelyettesi döntést a Tanulmányi Hivatal készíti elő.

[A szakirány-változtatás iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A szakirányváltási kérelemhez a Kar hallgatójának csatolnia kell a leadni és felvenni kívánt szakirány(ok) szakirányfelelősé(ei)nek nyilatkozatát arról, hogy a szakirányváltást tudomásul veszi és támogatja. Az átvételi és egyben szakirányváltási kérelmet is benyújtó hallgató a szükséges alkalmassági vizsgálatot követően a szakirányfelelősi nyilatkozatot az eljárás során szerzi meg.

(3) Ha a szakirányváltási kérelem a gyógypedagógia alapképzési szakon belül a hallássérültek pedagógiája, illetve a logopédia szakirány választására irányul, úgy az eljárás során le kell folytatni az alkalmassági vizsgálatot is.

(4) A képzés során egy alkalommal engedélyezhető szakirányváltás, amikor legfeljebb két szakirány adható le és két új szakirány vehető fel. A mintatanterv szerinti 3. félév megkezdését követő szakirányváltás a képzési idő meghosszabbodását vonhatja maga után.

(5) A szakirányváltás csak a meghirdetett létszámkereten belül engedélyezhető.

Elbocsátás (291. §)

A szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a BGGyK-n azzal a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet hat érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített.

Kreditátvitel és vizsgakurzus kérelem (292. §)

(1) A kreditátviteli kérelmet az adott tárgy első tárgyfelvételekor a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága Kreditátviteli Albizottságának kell benyújtani. A kreditátviteli kérelem beadási határidejéről és módjáról a Kreditátviteli Albizottság ügyrendje rendelkezik.

[A Kreditátviteli Albizottság ügyrendjét az alábbi linkről tudjátok letölteni]

[A kérelmet a Kari Kreditátviteli Bizottság részére az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) Vizsgakurzus felvételét kérelmezni az oktató által aláírt nyomtatvánnyal – vizsgakurzus kérelemmel – a regisztrációs időszak végéig lehet. Vizsgakurzus felvételét a Tanulmányi Hivatal előadói végzik az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, a kitöltött nyomtatvány leadása után.

[A vizsgakurzus kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

Méltányossági kérelem (298. §)

(1) Méltányossági kérelmet a kari dékánnak a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A méltányossági kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő dékáni döntésre.

[A méltányossági kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje – az alábbi esetek kivételével – a vonatkozó tanulmányi félév szorgalmi időszakának utolsó napja:

 1. a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 3. hetének utolsó napja;
 2. b) határidőn túli regisztrációra, regisztráció visszavonására irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó napja;
 3. c) nem gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó napja;
 4. d) gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó napja.

(4) A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, valamint csatolni kell azok igazolását.

Utólagos kurzusfelvétel és -leadás (292/A. §)

(2) A kivételes esetben történő utólagos kurzusfelvételre (gyakorlat esetében a szorgalmi időszak 2. hetének végéig) az engedélyt a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága adja ki.

[A méltányossági kérelmet utólagos kurzusfelvétel engedélyezésére az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(3) Szabályosan fölvett kurzus Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a kurzuson való részvétel

 1. a) a hallgató betegsége miatt, vagy
 2. b) az intézmény (oktató) hibájából

válik lehetetlenné. A kurzus törlésére vonatkozó kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságához kell benyújtani mindkét esetben igazolást mellékelve, az adott ok bekövetkeztét követő tizenöt napon belül, mely határidő jogvesztő hatályú.

[A méltányossági kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

Külső intézményben teljestett gyakorlat (293. §)

(1) Külső intézményben, egyénileg szervezett gyakorlat esetén, a gyakorlatot legkésőbb a szorgalmi időszak befejezése előtti négy héttel meg kell kezdeni.

Összefüggő szakmai gyakorlat, terepgyakorlat (296/F. §)

(1) A gyógypedagógia alapképzési (BA) szak 8. félévében a hallgató összefüggő szakmai gyakorlaton (terepgyakorlaton) vesz részt. A terepgyakorlat

 1. a) a teljes idős (nappali) munkarendben 300 kontaktórát (szakirányonként 150 órát),
 2. b) a részidős (levelező) munkarendben 90 kontaktórát (szakirányonként 45 órát) jelent.

(2) Összefüggő szakmai gyakorlatra (terepgyakorlatra) az a hallgató bocsátható, aki a tantervben a terepgyakorlathoz rendelt előfeltételeket maradéktalanul teljesítette.

(4) A tavaszi szemeszterben (mintatanterv szerinti 8. félévben) teljesítendő terepgyakorlatra az előzetes jelentkezés elektronikusan történik a gyakorlat megkezdését megelőző őszi szemeszter november 10-éig. Az előjelentkezés során a hallgató gyakorlati színteret választ, melyhez a helyszínt (az intézményt) az illetékes szakirányfelelős jelöli ki, illetve hagyja jóvá. A terepgyakorlat teljesítésének helyszíne (az intézmény és/vagy tagintézmény) nem lehet azonos a hallgató munkahelyével.

(5) A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának és a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történő bejelentésének végső határideje: a gyakorlat megkezdését megelőző (őszi szemeszterhez tartozó) vizsgaidőszak utolsó hete – azaz január utolsó hete.

(7) Az a hallgató, aki tanulmányait 2010. szeptember 1. előtt kezdte meg és tanulmányi elmaradása van, egyes kurzusai hiányoznak, tanulmányai (legalább) egy félévvel történő meghosszabbításával tehet eleget tanulmányi kötelezettségeinek. A hallgató kötelessége, hogy figyelje, melyik kurzusa hiányzik, és azt mikor tudja teljesíteni:

 1. a) A hiányzó kurzusokat a tantervi 8. félévben veszi fel és teljesíti, ez esetben – kivételes esetben, egyéni elbírálás alapján – terepgyakorlatát a 9. félévben teljesíti.
 2. aa) A tanulmányait meghosszabbító hallgatók számára a gyakorlatot szervező szervezeti egységek biztosítják a terepgyakorlat teljesítésének lehetőségét a következő őszi szemeszterben is.
 3. ab) Az őszi (tantervi) 9. szemeszterben (páratlan félévben) teljesítendő terepgyakorlatra a jelentkezés a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történik a gyakorlat megkezdését megelőző tavaszi szemeszter április 10 -éig.

(8) A tanulmányait 2010. szeptember 1. után megkezdett hallgató terepgyakorlatára az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján a következő rendelkezés érvényes: az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése. Az előírt előfeltételek megszerzését követően a hallgató a következő őszi szemeszterben teljesítheti terepgyakorlatát.

(9) A (1)-(8) bekezdésben leírtaktól eltérően az alapszak szakiránya szakirányú továbbképzéseiben az őszi szemeszterben teljesítendő terepgyakorlatra az előzetes jelentkezés elektronikusan történik a gyakorlat megkezdését megelőző tavaszi szemeszterben május 15-ig. A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának és a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történő bejelentésének végső határideje: az őszi félév regisztrációs hetének utolsó napja.

Kivételes tanulmányi rend (295. §)

(1) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet a Kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon, a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságának címezve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A kérelemről a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt, a döntésről szóló határozatot a bizottság elnöke írja alá.

[A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem beérkezésének határideje – ide értve az ERASMUS ösztöndíjban részesülő hallgatókat is – a vonatkozó félév szorgalmi időszaka második hetének utolsó munkanapja.

(3) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelemhez csatolni kell a kivételes tanulmányi renddel érintett kurzus/kurzusok követelményének teljesítésére vonatkozó feltételeket tartalmazó, a kurzus oktatója által aláírt nyilatkozatot.

(4) Kivételes tanulmányi rend a 74.§ (2) bekezdésében foglalt eseteken kívül akkor adható, ha a hallgató

 1. a) ERASMUS ösztöndíjban részesül, és ezért tanulmányait külföldi felsőoktatási intézményben folytatja;
 2. b) tanulmányainak folytatásában tartós betegség akadályozza a tartós betegség fennállásáról szóló orvosi igazolás alapján;
 3. c) közvetlen hozzátartozója súlyos betegsége miatt a kérelmező hallgató ápolására szorul a közvetlen hozzátartozó betegségéről és tartós ápolásra szorulásáról szóló orvosi igazolás alapján;
 4. d) a tanulmányi félévet meg nem haladó időtartamban külföldi gyógypedagógiai szakmai munkavállalás céljából kéri a munkáltató igazolása alapján.

(5) Az ERASMUS ösztöndíjban részesülő hallgató a külföldön töltött félévet követő regisztrációs időszak végéig igazolhatja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését.

Szakdolgozat témaválasztás, témaváltoztatás (296/A. §)

(2) A témák jegyzékét a Tanulmányi Hivatal teszi közzé a Kari honlapon. A témajegyzék meghirdetésének határideje: minden tanév október 15.

(3) A hallgató a témaválasztáskor három példányban jelentkezési lapot tölt ki, amelyet az irányító tanár az elfogadást jelezve aláír (egy példány a hallgatónál marad, egyet a tanár, egyet pedig a Tanulmányi Hivatal kap; a jelentkezési lapok a Kar honlapjáról letölthetők).

A szakdolgozati jelentkezési lapot az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(6) A szakdolgozati témaválasztás ideje:

 1. a) alapképzésben nappali és levelező tagozaton az 5. tantervi félévet kezdő hallgatóknak: november 15.
 2. b) mesterképzésben az 1. tantervi félévet kezdő hallgatóknak: november 15.
 3. c) szakirányú továbbképzésben
 4. ca) két vagy három féléves képzés esetén az 1. tantervi félévben: november 15.
 5. cb) négy féléves képzés esetén a 2. tantervi félévben: április 15.

(7) Az elfogadott téma megváltoztatását az illetékes oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén – ide nem értve az alapszak szakirányainak szakirányú továbbképzéseit – a szakfelelős az érintett oktatók írásbeli hozzájárulásával engedélyezi. Ez esetben új jelentkezési lap kitöltése szükséges.

Szakdolgozat benyújtása (296/B. §)

(4) A szakdolgozatot a Tanulmányi Hivatalban kell leadni egy példányban (melyet a hallgató a védést követően visszakap) nyomtatva (fűzve/kötve), és két példányban elektronikus hordozón pdf formátumban a kari könyvtári tárolás és a képzésért felelős szervezeti egység számára. A szakdolgozat benyújtásának határideje:

 1. a) a tavaszi félévben március 1.,
 2. b) az őszi félévben november 2.,
 3. c) szakirányú továbbképzésben – ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit – a tavaszi félévben: április 1.

(5) A leadási határidőt követően két héten belül a hallgató még leadhatja szakdolgozatát a témavezető írásbeli hozzájárulásával, térítési díj megfizetése mellett.

Szakdolgozat értékelése (296/C. §)

(3) Sikertelen (elégtelen) vagy az értékelhetetlen (megtagadott minősítésű) szakdolgozat átdolgozása vagy új szakdolgozat készítése csak egy alkalommal lehetséges.

Szakdolgozat védése (296/D. §)

(1) A szakdolgozat védésére – alap- és mesterképzésben, illetve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben – külön időpontban, a szóbeli záróvizsgai rész előtt kerül sor. A záróvizsga szóbeli részén csak az vehet részt, aki eredményesen megvédte szakdolgozatát.

(2) Különeljárás keretében a záróvizsga előtt szervezett szakdolgozati védések időpontja:

 1. a) a tavaszi félévben március 1. – május 30.,
 2. b) az őszi félévben november 2. – december 20.

Tanulmányi ösztöndíj (301. §)

(1) A Karon az államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, korábbi rendszerű egyetemi, illetve főiskolai alapképzésben, vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat.

(10) Amennyiben a kiszámított ösztöndíj havi összege nem éri el a Kari Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban KÖB) által meghatározott értéket, a hallgató tanulmányi ösztöndíjat nem kap.

A kari tanulmányi ösztöndíjról további infók ITT.

Tudományos ösztöndíj (302. §)

A díjazott demonstrátori megbízást elnyert államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges hallgatók tudományos ösztöndíjban részesülhetnek, melynek mértékét a KÖB a dékán jóváhagyásával állapítja meg.

Illetve van még lehetőségetek pályázni a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel támogatására.

Köztársasági ösztöndíj (304. §)

(1) Alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatók két lezárt félév után jogosultak köztársasági ösztöndíjban részesülni.

(2) A Köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a kar dékánjához kell benyújtani Pályázati kiírásban meghatározott határideig.

(3) A határidőben beérkezett pályázatokat a Pályázati kiírás szempontjai alapján a kari dékán, a Tudományos Tanács képviselője, a Tudományos Diákköri Tanács képviselője, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat képviselője rangsorolja, és a rangsort hirdetményben közzéteszik.

(4) A pályázó a rangsor ellen fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a kari titkárhoz lehet benyújtani, amit a kari dékán a kari Hallgatói Önkormányzat elnökével együttesen bírál el. A végleges döntésről a dékán tájékoztatást küld a rektornak.

További infók ITT.

Költségtérítés / önköltség (308. §)

(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók tudományos ösztöndíjban, kari jutalomban, valamint sport és kulturális ösztöndíjban részesülhetnek.

Költségtérítés / önköltség befizetésének szabályai (310. §)

A költségtérítés / önköltség összege a következők:

 1. nappali tagozat (alapképzés – BA): 275.000.- Ft/félév
 2. nappali tagozat (mesterképzés – MA): 375.000.- Ft/félév
 3. levelező tagozat (alapképzés – BA): 275.000.- Ft/félév
 4. levelező tagozat (mesterképzés – MA): 375.000.- Ft/félév

[A költségtérítés / önköltség összegét tartalmazó táblázatot az alábbi linken tudjátok megtekinteni]

(1) Amennyiben a hallgató a félév során tanulmányait félbehagyja, akkor a szemeszterből eltelt idő arányában részarányos költségtérítést/önköltséget köteles megfizetni, illetve jogosult a költségtérítés/önköltség visszatérítésére. A vizsgaidőszak kezdete után a hallgató visszatérítésre nem tarthat igényt.

(2) A fizetési haladék iránti, részletfizetési, illetve a költségtérítési díj/önköltség csökkentésére irányuló kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A dékáni döntést minden képzés tekintetében a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.

[A költségtérítés csökkentésére vonatkozó kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem beérkezésének határideje az adott tanulmányi félév szorgalmi időszaka harmadik hetének utolsó munkanapja. A határidő jogvesztő hatályú, azaz a lejárta után beadott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

(4) A fizetési haladék legfeljebb harminc nap lehet.

(5) Részletfizetés legfeljebb két egyenlő részletben engedélyezhető azzal, hogy az első részlet befizetési határideje október 15. és március 15., a második részlet befizetésének határideje november 15. és április 30. napja.

(6) A költségtérítési díj/önköltség csökkentése, az összeg legfeljebb 50%-ának mértékéig akkor engedélyezhető, ha a hallgató a kérelem benyújtását megelőző utolsó aktív tanulmányi félévben legalább a mintatantervben szereplő kreditértékű kurzust felvett és ennek legalább kétharmadát teljesítette.

(7) A költségtérítési díj/önköltség csökkentésének a (6) bekezdésben foglaltakon túl további feltétele a szociális rászorultság igazolása. A szociális rászorultság megítéléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

 1. a) a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat igazolása a hallgató lakóhelye szerinti ingatlanba bejelentett és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról;
 2. b) munkáltatói jövedelemigazolás a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről;
 3. c) a b) pont szerinti személy írásos nyilatkozata arról, hogy nincs a b) pontban meghatározott munkáltatói igazolásban megjelölt jövedelmen kívüli jövedelme; illetve az azon túli jövedelmekről.

(8) A költségtérítés/önköltség csökkentésére a tanulmányok során legfeljebb négy alkalommal kerülhet sor.

Térítési és szolgáltatási díjak (312. §)

(1) A térítési és szolgáltatási díjak jogcímeit és összegeit a kar minden évben hirdetményben teszi közzé.

(2) A hallgató köteles megfizetni a számára kiadott igazolások, okiratok ügyviteli, adminisztrációs, előállítási költségét.

A térítési és szolgáltatási díjak a következők:

1. Adminisztratív határidő elmulasztása 3.500,-
2. Tanulmányi igazolások kiállításának díja Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) * 1.000,-/példány
3. Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) 2.000,-/oldal, max. 10.000,-
4. Oklevél másodlat, oklevélmelléklet másodlat készítése 10.000,- (+2.000 illeték)
5. Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj) ** 3.500,-/tétel
6. Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők) 8.000,-
7. Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően 3.000,-/tárgy
8. 2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga) 3.500,-
9. Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás 3.500,-
10. Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat/diplomamunka /portfólió esetén új szakdolgozat/diplomamunka /portfólió beadása 10.000,-
11. Megismételt záróvizsga díja: sikertelen záróvizsga, a záróvizsgáról való távolmaradás vagy megadott határidőig való le nem jelentkezés esetén*** 10.000,-
12. Kurzus 2. alkalommal történő felvétele 3.000.- / kurzus
13. Kurzus 3. és 4. (dékáni méltányosság alapján) alkalommal történő felvétele 7.000.- / kurzus
14. **** Kredittúlfutási díj alapképzésben és szakirányú továbbképzésben 8.600.- / kredit
15. **** Kredittúlfutási díj mesterképzésben 11.200.- / kredit

[A térítési és szolgáltatási díjak összegét tartalmazó táblázatot az alábbi linken tudjátok megtekinteni]

Leave a Reply