A Hallgatói Követelményrendszer (HKR) legfontosabb részei

[A Hallgatói Követelményrendszer jelenleg hatályban lévő változatát itt érhetitek el]

Átvétel (288. §)

(1) Az átvételi kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A dékáni döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.

[A kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni – Átvétel / intézményváltás iránti kérelem]

(2) Az a hallgató vehető át:

a) aki legalább egy érvényesen lezárt félévvel rendelkezik,
b) akinek felvételi pontszáma a Kar azonos felvételi évében és képzési formájában megállapított felvételi ponthatár legalább 85%-a,
c) akinek súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó aktív félévben 4,00 vagy ennél magasabb volt, és aki átlag 20 – alapképzés esetén legalább 30 – kredit értékben teljesített kurzusokat a lezárt féléveiben.

Az átvételről bővebben itt tájékozódhatsz: https://barczi.elte.hu/content/atvetel-intezmenyvaltas.t.1543?m=82

Kreditátvitel és vizsgakurzus kérelem (292. §)

(2) Vizsgakurzus felvételét kérelmezni az oktató által aláírt nyomtatvánnyal – vizsgakurzus kérelemmel – a regisztrációs időszak végéig lehet. Vizsgakurzust a tárgyat gondozó intézet hirdeti meg, felvételét a Tanulmányi Hivatal előadói végzik az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, a kitöltött nyomtatvány leadása után.

[A vizsgakurzus kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni – Vizsgakurzus kérelem]

Méltányossági kérelem (298. §)

(1) Méltányossági kérelmet a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A méltányossági kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő dékáni döntésre.

(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és/vagy kurzusfelvételek számát meghaladó vizsgaalkalomra és/vagy kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a kurzusfelvételi időszak utolsó napja.

(4) A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, valamint csatolni kell azok igazolását.

(5) Méltányosságban a hallgató tanulmányai során összesen öt alkalommal, azonos jogcímen maximum kétszer részesülhet.

(6) A dékán a méltányossági jogkörben tanulmányi és vizsgakötelezettség alól felmentést nem adhat.

(7) Térítési díj befizetése alól felmentés nem adható.

(8) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően költségtérítés/önköltség befizetésére vonatkozó részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék iránti kérelem esetében a hallgató korlátlan esetben részesülhet méltányosságban.

[A méltányossági kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

Összefüggő szakmai gyakorlat, terepgyakorlat (296/F. §)

(1) A gyógypedagógia alapképzési (BA) szak 8. félévében a hallgató összefüggő szakmai gyakorlaton (terepgyakorlaton) vesz részt. A terepgyakorlat

a) a teljes idős (nappali) munkarendben 300 kontaktórát (szakirányonként 150 órát),
b) a részidős (levelező) munkarendben 90 kontaktórát (szakirányonként 45 órát) jelent.

A kontaktórán felüli hallgatói munka időtartamát és tevékenységeit a szakirányért felelős szervezeti egységek által készített és közreadott tájékoztató (Kalauz) tartalmazza.

(2) Összefüggő szakmai gyakorlatra (terepgyakorlatra) az a hallgató bocsátható, aki a tantervben a terepgyakorlathoz rendelt előfeltételeket maradéktalanul teljesítette.

(3) A terepgyakorlatok szervezéséért, a hallgatói beosztásért és a tartalmi követelmények közzétételéért a gyakorlatot szervező és felügyelő szervezeti egységek felelősek.

(4) A tavaszi szemeszterben (mintatanterv szerinti 8. félévben) teljesítendő terepgyakorlatra az előzetes jelentkezés elektronikusan történik a gyakorlat megkezdését megelőző őszi szemeszter november 10-éig. Az előjelentkezés során a hallgató gyakorlati színteret választ, melyhez a helyszínt (az intézményt) az illetékes szakirányfelelős jelöli ki, illetve hagyja jóvá. A terepgyakorlat teljesítésének helyszíne (az intézmény és/vagy tagintézmény) nem lehet azonos a hallgató munkahelyével.

(5) A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának és a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történő bejelentésének végső határideje: a gyakorlat megkezdését megelőző (őszi szemeszterhez tartozó) vizsgaidőszak utolsó hete – azaz január utolsó hete.

(6) Az előzetes jelentkezésektől függetlenül a gyakorlatokat szervező szervezeti egységek az adott szakirányra járó összes hallgató gyakorlatának költségét megtervezik a gyakorlati költségtervükben.

(8) A tanulmányait 2010. szeptember 1. után megkezdett hallgató terepgyakorlatára az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján a következő rendelkezés érvényes: az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése. Az előírt előfeltételek megszerzését követően a hallgató a következő őszi szemeszterben teljesítheti terepgyakorlatát a (7) bekezdés a) pontja szerint.

(9) A (1)-(8) bekezdésben leírtaktól eltérően az alapszak szakiránya szakirányú továbbképzéseiben az őszi szemeszterben teljesítendő terepgyakorlatra az előzetes jelentkezés elektronikusan történik a gyakorlat megkezdését megelőző tavaszi szemeszterben május 15ig. A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának és a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történő bejelentésének végső határideje: az őszi félév regisztrációs időszakának utolsó napja.

Szakdolgozat/portfólió (296. §)

(1) A szakdolgozat az adott szaknak megfelelő olyan írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag tudományos célú, alkotó alkalmazására. A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető irányítja.

(2) Amennyiben a hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést vagy különdíjat, továbbá más szakmai versenyen fődíjat, illetve első helyezést ér el, a dolgozata külön bírálat nélkül, jeles minősítéssel elfogadható szakdolgozatként, ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek.

Szakdolgozat témaválasztás, témaváltoztatás (296/A. §)

(1) A meghirdetendő szakdolgozati témákat az oktatásért felelős szervezeti egységek állítják össze, és a szervezeti egység vezetők továbbítják a Tanulmányi Hivatalnak. A szakdolgozat témája a javasolt témajegyzékből választható, de kivételesen egyéni téma is lehetséges. A témajegyzék leadásának határideje: minden tanév szeptember 15.

(2) A témák jegyzékét a Tanulmányi Hivatal teszi közzé az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben. A témajegyzék meghirdetésének határideje: minden tanév október 15.

(4) Témavezető lehet a Kar oktatója, tudományos kutatója vagy külső szakember. Tudományos fokozattal nem rendelkező tanársegéd vagy külső szakember egy minősített oktató konzulensi tevékenysége mellett irányíthat szakdolgozatot.

(5) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét – külső témavezető és/vagy egyéni témaválasztás esetén – az oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős hagyja jóvá a szakdolgozati témaválasztás során. Amennyiben a témaválasztás időszakában a hallgató egyéni témavajavaslattal, vagy külső témavezetőre irányuló kéréssel keresi fel az oktatót, az új téma Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe történő felvétele előtt az oktatásért felelős szervezeti egység vezetőjének vagy szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelősnek jóvá kell azt hagynia.

(6) A szakdolgozati témaválasztás ideje:

a) alapképzésben nappali és levelező tagozaton az 5. tantervi félévet kezdő hallgatóknak: november 15.
b) mesterképzésben
   ba) 3 féléves képzés esetén az 1. tantervi félévben november 15.,
   bb) 4 féléves képzés esetén a 2. tantervi félévben november 15. / április 15.
c) szakirányú továbbképzésben
   ca) két vagy három féléves képzés esetén az 1. tantervi félévben: november 15.
   cb) négy féléves képzés esetén a 2. tantervi félévben: április 15.

(7) Az elfogadott téma megváltoztatását az illetékes oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős az érintett oktatók írásbeli hozzájárulásával engedélyezi. Ez esetben a honlapon elérhető témamódosító lap kitöltése szükséges, amit a jelzett vezetők jóváhagyása utána a Tanulmányi Hivatalra kell eljuttatni a téma Elektronikus Tanulmányi Rendszerben történő módosítása érdekében.

(8) A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeire a Kari Tanács, a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága, illetve a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság ajánlásokat és kötelező előírásokat is megfogalmazhat. Az ajánlásokat és kötelező előírásokat tartalmazó Útmutatót és mellékleteit a Kar honlapján a hallgatók számára elérhetővé kell tenni.

(9) Portfólió-készítés esetén a tartalmi követelmények az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerülnek közzétételre.

Formai követelmények, benyújtás (296/B. §)

(2) Ha a szakdolgozat a hagyományostól eltérő formájú (pl. multimédiás tartalom), akkor az írásos rész minimális terjedelmét egyénileg kell meghatározni. Ilyenkor a szakdolgozat részét képező multimédiás tartalmat a tartalmi elvárások tekintetében a szakdolgozattal azonos módon kell kezelni.

(3) A szakdolgozat készítője nyilatkozik, hogy a szakdolgozat megfelel a 74/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. A nyilatkozat értelmében plagizálás esetén a szakdolgozat érvénytelen.

(4) A szakdolgozat Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe való feltöltési határideje:

a) a tavaszi félévben március 1.,
b) az őszi félévben november 2.,
c) szakirányú továbbképzésben a képzés szakdolgozati útmutatója tartalmazza.

(5) A leadási határidőt követően két héten belül a hallgató még leadhatja szakdolgozatát a témavezető írásbeli hozzájárulásával, térítési díj megfizetése mellett.

(6) Portfólió-készítés esetén a formai követelmények és a benyújtásra vonatkozó határidők az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerülnek közzétételre.

Véleményezés és értékelés (296/C. §)

(1) Az oktatásért felelő szervezeti egység vezetője, illetve szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős által kijelölt bíráló és a szakdolgozat témavezetője különkülön készít írásos véleményt a szakdolgozatról. Külső témavezető esetében belső bíráló szükséges. Több témavezető esetén (például témavezető és belső konzulens vagy egy külső és egy belső témavezető), egy témavezetői bírálat készül a témavezetők megállapodása alapján. Legkésőbb egy héttel a védés előtt az írásos vélemény(ek)et fel kell tölteni az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe, amelyek a dolgozat szöveges értékelése mellett tartalmazzák a javasolt érdemjegyet és azt is, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e. A vélemények másolatát, valamint a védés jegyzőkönyvét a védés, ill. a záróvizsga után kell leadni a Tanulmányi Hivatalban.

(2) A szakdolgozat ötfokozatú minősítésére a témavezető és a bíráló külön tesz javaslatot. Ha a két bíráló véleménye csak 1 érdemjegyben különbözik, de az egyik érdemjegy elégtelen, akkor a hallgató nem bocsátható védésre. Ha a két bírálat között 2 érdemjegy vagy nagyobb különbség van, akkor 3. bíráló személyt kell felkérni. Ha az egyik érdemjegy elégtelen és a 3. bíráló személy az elégtelen osztályzatot megerősíti, akkor a hallgató nem bocsátható védésre.

(3) Sikertelen (elégtelen) vagy a 74/C. § (1) bekezdése alapján értékelhetetlen (megtagadott minősítésű) szakdolgozat átdolgozása vagy új szakdolgozat készítése csak egy alkalommal lehetséges.

(4) Portfólió-készítés esetén a véleményezés és az értékelés szempontrendszere az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre.

Védés (296/D. §)

(1) A szakdolgozat védésére – alap- és mesterképzésben, illetve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben – külön időpontban, a szóbeli záróvizsgai rész előtt kerül sor. A záróvizsga szóbeli részén csak az vehet részt, aki eredményesen megvédte szakdolgozatát.

(2) Különeljárás keretében a záróvizsga előtt szervezett szakdolgozati védések időpontja:

a) a tavaszi félévben március 1. – május 30.,
b) az őszi félévben november 2. – december 20.

(3) Alap- és mesterképzésben, az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben a szakdolgozat védése az érintett szervezeti egység által szervezett legalább háromtagú bizottság előtt történik, amelynek tagja a szakdolgozat témavezetője is. A bizottság elnöke a szervezeti egység vezetője, vagy az általa felkért minősített oktató. A védés szervezeti egység által megadott időpontjáról a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót.

(4) A szakdolgozat védése szóban történik. A hallgató először a lényeget kiemelve, összefoglalóan ismerteti a szakdolgozatban leírtakat, majd válaszol a bírálatra, ill. a bizottság által feltett kérdésekre. Ennek során a hallgatónak lehetősége van arra, hogy beszámolhasson a szakdolgozat témájával összefüggő tudományterületeken szerzett ismereteiről. A védés után a bizottság állapítja meg a szakdolgozatnak a bírálók által javasolt érdemjegyeire is figyelemmel a szakdolgozat érdemjegyét. Vitás esetben az elnök dönt az érdemjegyről. Az érdemjegy elektronikus rögzítését a védési jegyzőkönyv alapján a Tanulmányi Hivatal végzi el.

(5) A megvédett szakdolgozatok/diplomamunkák közül csak a 4 (jó) és az 5 (jeles) minősítésűek érhetők el az egyetemi szakdolgozati repozitóriumban. A portfóliók és a 4-nél rosszabb érdemjegyű dolgozatok/diplomamunkák nem hozzáférhetők. A szakdolgozati bírálati lap és a védési jegyzőkönyv a záróvizsga-jegyzőkönyv mellékleteként a Tanulmányi Hivatalban kerül archiválásra. Ennek határideje: a) a tavaszi félévben június 5., b) az őszi félévben január 5.

(6) A szakirányú továbbképzésekben – ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit – a szakfelelős az adott félévben esedékes szakdolgozati leadási határidőt követő 5 munkanapon belül dönthet úgy, hogy a szakdolgozat védése a záróvizsga szóbeli részétől külön időpontban történjen. Erről a döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Hivatal vezetőjét. A szakirányú továbbképzésekben – ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit – a külön időpontban tartandó védést a Tanulmányi Hivatal szervezi.

(7) Portfólió-készítés esetén a védés időpontjai és eljárásrendje, valamint a portfólió megőrzésére vonatkozó szabályozás az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre.

Tanulmányi ösztöndíj (301. §)

(1) A tanulmányi ösztöndíj megállapítását a kreditindex alapján, sávonkénti bontásban a KÖB végzi.

(2) A más felsőoktatási intézményből átvett hallgató tanulmányi eredményének megállapításánál csak az utolsó lezárt féléves eredményt lehet figyelembe venni, és értelemszerűen ugyanolyan módon kell eljárni, mint a Kar hallgatói esetében.

A kari tanulmányi ösztöndíjról további infók ITT.

Tudományos ösztöndíj (302. §)

A díjazott demonstrátori megbízást elnyert államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges hallgatók tudományos ösztöndíjban részesülhetnek, melynek mértékét a KÖB a dékán jóváhagyásával állapítja meg.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (304. §)

(1) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhat az a hallgató, aki:

a) a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi feltételeknek megfelel,
b) akinek súlyozott/halmozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében félévente eléri a 4,51-et,
c) aki az utolsó két aktív félévében félévente legalább 20 kreditet teljesít, d) a szakos képzési idején belül kerülne sor az ösztöndíj folyósítására.

(2) Annál a hallgatónál, aki képzési ideje alatt legalább 3 hónapos ösztöndíjjal külföldön folytatott tanulmányokat, az (1) bekezdés d) pontja szerinti időtartam meghosszabbodik a külföldi ösztöndíjjal érintett félévek számával.

(3) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben kell leadni a Pályázati kiírásban meghatározott határidőig. A határidő jogvesztő.

(4) A pályázat kiírása után 8 munkanapon belül a Tanulmányi Hivatal a Kar honlapján közzéteszi a pályázatot. A pályázat közzétételével egy időben a Tanulmányi Hivatal tájékoztatja a hallgatókat a pályázati eljárás menetrendjéről.

(5) A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a Kar legalább két oktatójának támogató javaslatát;
b) a szakmai, közéleti és egyéb tevékenységet igazoló dokumentumokat.

(6) Az Egyetemen belüli tevékenység igazolására elfogadható a Kar valamely oktatója által aláírt nyilatkozat. A dokumentumokon/ igazolásokon egyértelműen fel kell tüntetni a hallgató nevét, azonosítóját (Neptun kódját) és a tevékenység pontos idejét. Nem adható be olyan tudományos és közéleti tevékenységet igazoló dokumentum, amelyet már egy korábban elnyert köztársasági vagy nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatban felhasznált a hallgató.

(7) A pályázatokat elbíráló bizottság elnöke a kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, tagjai a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke és a HÖK által delegált két hallgató.

(8) A pályázati feltételek vizsgálata és a pontozás során csak olyan tevékenységet lehet figyelembe venni, amely a hallgató azon szakjának féléveire vonatkozik, amelyhez kapcsolódóan a pályázatát beadja. A pályázat elbírálása a Kari Tanács által elfogadott pontozási rendszer alapján történik.

(9) A pályázatok elbírálásával kapcsolatban a megadott határidőig fellebbezést lehet benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz.

Költségtérítés / önköltség (308. §)

(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók tudományos ösztöndíjban, kari jutalomban, valamint sport és kulturális ösztöndíjban részesülhetnek.

(2) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatót a 134. §-ban és kar által közzétett, térítési díjakról szóló hirdetményben meghatározott díjfizetési kötelezettség az általános szabályok szerint terheli.

(3) A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében meghatározott hallgatók által fizetendő költségtérítés mértékét a Kari Tanács állapítja meg egy év időtartamra a felsőoktatási törvény és a rendelet szabályainak figyelembevételével.

Költségtérítés / önköltség befizetésének szabályai (310. §)

[A költségtérítés / önköltség összegét tartalmazó táblázatot az alábbi linken tudjátok megtekinteni]

(2) A fizetési haladék iránti, részletfizetési, illetve a költségtérítési díj/önköltség csökkentésére irányuló dékáni döntést minden képzés tekintetében a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.

(4) A fizetési haladék legfeljebb harminc nap lehet.

(5) Részletfizetés legfeljebb két egyenlő részletben engedélyezhető azzal, hogy az első részlet befizetési határideje október 15. és március 15., a második részlet befizetésének határideje november 15. és április 30. napja.

(6) A költségtérítési díj/önköltség csökkentése, az összeg legfeljebb 50%-ának mértékéig akkor engedélyezhető, ha a hallgató a kérelem benyújtását megelőző utolsó aktív tanulmányi félévben legalább a mintatantervben szereplő kreditértékű kurzust felvett és ennek legalább kétharmadát teljesítette.

(7) A költségtérítési díj/önköltség csökkentésének a (6) bekezdésben foglaltakon túl további feltétele a szociális rászorultság igazolása. A szociális rászorultság megítéléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

a) a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat igazolása a hallgató lakóhelye szerinti ingatlanba bejelentett és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról;
b) munkáltatói jövedelemigazolás a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről;
c) a b) pont szerinti személy írásos nyilatkozata arról, hogy nincs a b) pontban meghatározott munkáltatói igazolásban megjelölt jövedelmen kívüli jövedelme; illetve az azon túli jövedelmekről.

(8) A költségtérítés/önköltség csökkentésére a tanulmányok során legfeljebb négy alkalommal kerülhet sor.

(9) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató a képzési időt meghaladó félévekben kérelmezheti az adott félévre meghatározott költségtérítési díj/önköltség csökkentését a felvett kreditjei alapján a Kari Tanács által a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók számára megállapított költségtérítési díj, illetve önköltségrész figyelembe vételével. Az elbírálás feltétele a szociális rászorultság, melynek megítéléséhez a (7) bekezdésben felsorolt dokumentumok benyújtása kötelező.

Finanszírozási forma megváltoztatása (311. §)

(1) A képzés finanszírozási formájának megváltoztatására irányuló kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságának címezve, a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A képzés finanszírozási formájának megváltoztatásáról szóló kérelemről a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt. A döntésről szóló határozatot a bizottság elnöke írja alá.

(2) A képzés finanszírozási formájának megváltoztatása iránti kérelem beérkezésének határideje a következő félévre történő regisztrációt megelőzően augusztus 31., illetve január 25.

(3) Magyar állami ösztöndíjas képzési formáról a hallgató kérelmére átsorolható önköltséges képzési formára.

Térítési díjak (312. §)

(1) A térítési díjak jogcímeit és összegeit a kar minden évben hirdetményben teszi közzé.

(2) A hallgató köteles megfizetni a számára kiadott igazolások, okiratok ügyviteli, adminisztrációs, előállítási költségét.

[A térítési és szolgáltatási díjak összegét tartalmazó táblázatot az alábbi linken tudjátok megtekinteni]