ERASMUS +

Az Erasmus+ program keretében pályázni lehet 3-6-hónapos tanulmányok folytatására a kar valamelyik partneregyetemén, illetve 2-5-hónapos szakmai gyakorlat végzésére az Európai Unió tagállamaiban, továbbá  Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Macedóniában, Svájcban, illetve Törökországban.

ERASMUS FŐPÁLYÁZATI IDŐSZAK: 2024. január 29. – február 26.

All-fields (új!) – ERASMUS+ RÉSZKÉPZÉS MINDEN TÉMATERÜLETRE VONATKOZÓ KERETMEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN:

 

https://www.elte.hu/erasmus/all-fields

 

A kar Nemzetközi Irodájának Facebook elérhetősége a naprakész infókért:

https://www.facebook.com/internationalbggyk

Welcome to Adana - Erasmus Party on Behance

Az alábbi linken olyan hallgatók elérhetőségeit találjátok, akiket felkereshettek a kérdéseitekkel, személyes tapasztalataikért:

Kit kereshetsz?

Részképzés:

Célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó kurzusok végzése egy erre alkalmas partneregyetemen.

Kik jelentkezhetnek?  BA és MA képzés, illetve szakirányú továbbképzés bármely nappali vagy levelező tagozatos hallgatója

Időtartama: az adott partneregyetemen meghirdetett Erasmus szorgalmi időszak (minimum 90, maximum 360 nap), melyet ki lehet egészíteni legfeljebb egy hónapos szakmai gyakorlattal legfeljebb öt hónap hosszúságúra (= kombinált út); a tanítást megelőző, az egyetem saját szervezésű intenzív nyelvi kurzusával vagy ún. EILC-vel

Tartalma:

Minimum 20 kreditnyi kinti kurzus teljesítése

A felvett kurzusokból vizsgatétel

Szakmai gyakorlat:

Kik jelentkezhetnek? BA képzésben az 5. félévüket elvégzett hallgatók, valamint MA-s és szakirányú továbbképzéses hallgatók bármely évfolyamon – aktív státusz szükséges.

Az a hallgató aki:

  • minimum 90 napig maximum 360 napig DOLGOZIK
  • szakmai gyakorlatát az ELTE-n beismerteti terepgyakorlatként vagy szakpedagógiai gyakorlatként

Időtartama: minimum 60, maximum 360 nap (az 1-2 hetes intézményi szünetek nélkül), melyet ún. kisnyelves országok esetében ki lehet egészíteni EILC intenzív nyelvi előkészítő kurzussal

Tartalma: heti átlag 35 órás, teljes idős foglalkoztatásnak minősülő, hospitálással egybekötött munkavégzés

Diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzése (aktív státusz megszűnése) után kezdődhet el, és annak legkésőbb 360 nappal az aktív státusz megszűnése után be kell fejeződnie

Időtartama és tartalma: megyegyezik a szakmai gyakorlatéval

 

Erasmus+ mobilitási lehetőségek Európán kívül

Válogass az ELTE Európán kívüli Erasmus+ partneregyetemei közül a tavaszi félévre megmaradt helyekre és utazz az Egyesült Királyságtól Gibraltárig, Kínától Brazíliáig található számos különleges partnerországunk valamelyikébe.

 

A pályázat leadási határideje:

 

További információ: www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas/palyazat

 

Ezen a linken a BGGYK résznél pedig a linkek is megtalálhatóak, egyéni konzultáció is kérhető.

https://www.elte.hu/oktatas/nemzetkozi/rendezvenyek

 

Ösztöndíjak összege

A pályázaton nyertes hallgatók a partnerintézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat. A félév kezdetét és hosszát a partneregyetem határozza meg. A kinti szorgalmi időszakról a hallgatónak a pályázás előtt tájékozódnia kell és az adatlapon ez alapján kell a hónapszámot bejelölnie.

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország havi 600 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!
Bulgária, Csehország, Észak-Macdeónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország havi 540 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!

Mikor kapom meg az ösztöndíjat?

A teljes mobilitási időszakra járó ösztöndíj 90%-a a kiutazás előtt kiutalásra kerül. A fennmaradó 10% hazautazást követően, hiánytalan záródokumentáció esetén kerül kiutalásra.

Példa: Dániába utazik a hallgató 5 hónapra részképzésre >a kiutazási dokumentumok leadása utáni kapott ösztöndíj összege: 5x520x0,9=2.340 euró, a záródokumentumok leadása után kapott maradék ösztöndíj összege: 5x520x0,1=260 euró.

Az ösztöndíj nem feltétlenül fedez minden költséget: Érdemes előre tervezni, diákmunkát vállalni stb. A kiutazás alatti időszak alatt esedékes szociális és tanulmányi ösztöndíjak kiutalásra kerülnek. 

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK:

www.elte.hu/erasmus/kiegeszito_tamogatasok

Erasmus+ szociális támogatás (felhívás március/április környékén várható)

+ 200 euró tanulmányi Erasmusra
+100 euró szakmai gyakorlatra

Erasmus fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata (felhívás március/április környékén várható)

EHÖK Erasmus+ Start ösztöndíj (felhívás az őszi félévben kiutazóknak szeptemberben, a tavaszi félévben kiutazóknak februárban várható)ELTE Alumni Alapítványi Pályázat (felhívás az őszi félévre utazóknak hamarosan)

Részletek az ELTE oldalán!

Kérdéseitekkel keressétek bizalommal a Bárczi HÖK külügyi referensét, Gáspár Noémit a kulugy@barczihok.elte.hu e-mail címen!

Kézi rajz kérdőjel Stock fotók, Kézi rajz kérdőjel Jogdíjmentes képek |  Depositphotos®

Gyakran ismételt kérdések: 

Ki jelentkezhet?

A gyógypedagógia alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozatán tanulmányait végző minden hallgató, valamint a szakirányú továbbképzések hallgatói

Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n 

Magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik

BA képzésben részt vevő hallgató esetében: a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve

Abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében)

Mikor érdemes Erasmusra Pályázni?

A pályáshoz egy lezárt félév kell, azért legkorábban, BA elsőévesként pályázhatsz. Mesterképzésen is lehet pályázni. BA-ról MA-ra nem lehet Erasmus félévet átvinni, mivel abszolutórium után megszakad a hallgatói jogviszony. Minden év februárjában kezdődik a pályázás mind az őszi, és mind az azt követő tavaszi félévre is. Ősszel van lehetőség pótpályázatra is, érdemes figyelni a kari Nemzetközi Iroda oldalát.

Hol kell hivatalosan jelentkezni?

Neptun->Ügyintézések->Erasmus : Részletes segédlet :

https://www.elte.hu/media/58/b7/91ef46379864ddc30cd4211776b9a9b08be93b3090aaf6e5c81d8133c86b/NEPTUN_ERASMUS_2021_22_f%C5%91p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf

Mi szükséges a sikeres pályázáshoz?

Véglegesített Neptunos adatlap(ok)

Számítógéppel kitöltött kari adatlap

Minden kiválasztott intézményre vonatkozóan egy-egy, az adott szakmai koordinátorral egyeztetett szöveges motivációs levél (tanulmányi / gyakorlati terv) a részképzés / szakmai gyakorlat nyelvén, továbbá – amennyiben ez nem angol vagy német – magyarul is

Vázlatos önéletrajz a részképzés / szakmai gyakorlat nyelvén, továbbá – amennyiben ez nem angol vagy német – magyarul is. 

A részképzés / szakmai gyakorlat munkanyelvén meglévő nyelvtudás igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával VAGY az Idegennyelvi Lektorátus hivatalos javaslatával

Önállóan talált, új gyakorlóhely esetén angol nyelvű fogadónyilatkozat az intézmény vezetőjétől vagy a leendő gyakorlatvezetőtől. 

Szakmai hozzájárulás a pályázatban érintett szakirány(ok) vezetőjétől, MA-sok esetében a képzés felelősétől  

FONTOS VÁLTOZÁS! BA I. évfolyamosok esetében NEM kérünk szakmai hozzájárulást!

Ajánlott (további) dokumentumok csatolása:

A HÖK által kiadott igazolás mentori tevékenységről (magyar nyelven)

A munkáltató által kiállított igazolás önkéntes munkáról (a teljesítés nyelvén)

Az eddig elért szakmai eredményt igazoló dokumentum (a teljesítés nyelvén)

Milyen bírálati szempontok alapján dől el a sikeres pályázás?

A pályázatokat egy erre a célra szervezett bizottság bírálja el, melynek tagjai: a kar nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a partnerkapcsolatok, ill. a képzések szakmai felelősei, a kar Erasmus koordinátora, és a HÖK képviselője.

A bizottság áttekinti és a megadott szempontok szerint pontozza a pályázati anyagokat. Végleges döntést arról, hogy a rangsor alapján mely pályázók mely intézménybe utazhatnak, valamint az ösztöndíjak pontos összegéről az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága hoz.

Pályázhatok akkor is, ha költségtérítéses hallgató vagyok? Kaphatok Erasmus Ösztöndíjat?

Igen, azonban a tandíjat, önköltséget, a kint tartózkodásod félévére is be kell fizetned, hiszen ez az feltétele annak, hogy az Erasmusos tanulmányaid alatt is aktív féléven legyél.

Hova lehet menni?

https://barczi.elte.hu/reszkepzes?m=319

Összesen 3 helyre lehet pályázni> sorrend

Minimum 20 ECTS elvégzése a kinti egyetemen (BA, MA és osztatlan képzés esetén)
Phd: Kutatási célú tanulmányi mobilitás esetében nincsen minimum kreditkövetelmény

Fogadóintézmény tudatos választása javasolt!

A kinti kurzuskatalógus átnézése és az itthoni mintatanterv összevetése (képzési szint, nyelv, kurzusok)

Teljes elfogadtatás és módjai: kötelező vagy szabadon válaszható tanegységként: Egyeztetés az érintett oktatókkal és /vagy tanulmányi felelősökkel írásban!

Amennyiben brit és/vagy skandináv egyetemre pályázik, érdemes mihamarabb leadni pályázatát!

Egyéni tanulmányi rend/különleges tanulmányi rend

Németország : (aktív státusz miatt az utolsó félévben gond lehet a kiutazás)> az aktív státusz nem tart addig az ELTE-n, amennyire elhúzódhat a németországi félév

Melyik szakiránnyal hova érdemes leginkább pályázni? 

Az oldalon lévő excel táblázatban vannak javaslatok melyik szakiránnyal hova „érdemes” menni. Fontos hangsúlyozni, hogy a kinti képzés jóval eltér az itthonitól, így a partneregyetem kurzuskínálatának átböngészése kimerítő választ adhat.

Mi történik ha az Erasmusom alatt kell teljesíteni a szakpedagógiai gyakorlatot? (5.6.7.félévre vonatkozóan) ?

https://barczi.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes-ba-alapkepzesben.t.276

Ebben a linkben megtalálhatóak a gyakorlatfelelős oktatók elérhetőségei, akik készségesen segítenek! Mi kell a teljesítéshez?

  • A gyakorlathoz illeszkedő gyakorlati hely keresése, majd az ottani beszámoló elkészítése: történhet magyarul/angolul (szakirányfelelőssel egyeztessetek)
  • Január végi, februári teljesítés, melyhez a Kivételes tanrend igénylése elengedhetetlen
  • Az őszi kiutazóknak lehetséges olyan gyakorlatvezető biztosítása (erről külön kell érdeklődni) aki decemberben is tud fogadni hallgatót

Ahova én ki szeretnék menni az nincs a listában. Hogy lehetne mégis kijutni valahogy?

Amennyiben továbbra is Erasmus tanulmányútra szeretnél kimenni, akkor érdemes kezdeményezni kétoldalú Erasmus szerződést az adott Egyetemmel. Azonban ehhez oktatói hozzájárulások szükségesek és hosszú folyamat. Fontos tudni, hogy ezek a megállapodások az egyetek közti szakmai együttműködést tükrözik és nem a hallgatók preferenciáit. Egy ilyen szerződést több hónapba telik megszervezni. Az új szerződések benyújtásának határideje az adott tanév december vége. (vagy erre már csak a következő félévben van mód). Tehát: nem a legegyszerűbb procedúra.

Lehetek-e passzív féléven az Erasmus félév alatt?

Nem. Mindenképp aktív féléven kell lenned a kiutazás alatt. Cserébe viszont, minden olyan juttatás (szociális támogatás, tanulmányi ösztöndíj) megillet Téged, mintha itthon maradtál volna.

Ha például februárban pályázok tavaszi szemeszterre-Erasmusra, de ősszel passziváltatok, tavaszra pedig aktiválom a félévem, akkor is mehetek?

Amennyiben az Erasmus félévedben aktiválod a hallgatói jogviszonyod, minden további nélkül kiutazhatsz. Az előtte lévő passzív félév nem befolyásolja

Mindenképp csúszni fogok, ha Erasmusra megyek?

Ez egyéni teljesítéstől függ. A kivételes tanrend igénylése segítséget jelenthet összehangolni a kinti és az itthoni tanulmányokat. Rendszeres kapcsolattartás javasolt a szakirányfelelős oktatókkal. Az elérhetőségeiket itt találhatjátok:

https://barczi.elte.hu/content/erasmus-hallgatok.c3c.27?m=170 

Hol lehet igényelni a Kivételes tanrendet?

Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpont alatt

Elérhető: jan.19-től, Leadható: tárgyfelvételi időszak végéig (minden évben változik a pontos időszak)

Kivételes tanulmányi rend

Sikeresen pályáztam, hogyan tovább?

A pályázaton nyertes hallgatóknak tájékoztatókat tart az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya a kiutazás előtti teendőkről, illetve szálláskeresésről > ezek időpontjairól minden nyertes hallgató e-mailben értesül

A nyertes hallgatók további teendőiről: www.elte.hu/erasmus/nyerteseknek

Mikor indul egy félév az általam választott egyetemen?

Ez egyéni, ez a dokumentumösszesítő segíthet:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/academic_calendar_2020_21_0.pdf

Mi történik ha nem teljesítem az elvárt kreditszámot?

Ha a Résztvevő nem teljesíti vagy csak részben teljesíti a jelen Szerződésben foglalt elvárásokat, köteles a támogatás arányos részét visszafizetni az Intézmény bankszámlájára történő átutalással, az elvárások nem vagy részbeni teljesítésének megállapítását követő tizenöt (15) napon belül. Amennyiben részképzés esetén a Résztvevő csak részben vagy egyáltalán nem teljesíti a minimális kreditkövetelményt, akkor csak az ösztöndíj összegének kreditarányos része illeti meg. Az ösztöndíj kreditarányát a támogatás teljes összegének és a minimálisan teljesítendő 20 kreditnek a há-
nyadosa adja ki. Az ösztöndíj végleges összege a kreditarány és a nem teljesített kreditszám szorzatával csökken. A teljesített kreditek megállapítása a Learning Agreement After the Mobility (vagy a fogadó intézmény által kiállított
Transcript of Records) dokumentum alapján történik. A kredit nem teljesítés miatti visszafizetés alól – kari döntés és támogatás alapján – a Résztvevő felmentést kérhet. Amennyiben a Résztvevő a Szerződés szerinti mobilitási időtartam letelte előtt érkezik vissza a fogadó intézménytől, és mobilitási tevékenységével felhagy, a támogatás időarányos részét köteles visszafizetni az Intézmény bankszámlájára történő átutalással, a visszaérkezését követő tizenöt (15) napon belül. Az elszámolás és visszafizetés minden esetben euróban történik, a mindenkori napi árfolyamon (Intézmény eurószámláját kezelő bank árfolyama).

Van teendőm az Erasmus után?

IGEN! Le  kell adnod a záródokumentumaid, amihez itt találsz segítséget:

https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas-utan

Van lehetőség egyéni konzultációra?

Igen. Ezzel a kéréssel keressétek Kövecses Grétát, az Erasmus Koordinátorunkat az erasmus@barczi.elte.hu email címen.

További hasznos linkek:

https://www.elte.hu/content/erasmus-palyazati-felhivas.t.10950?m=466

Minden az Erasmusról:

https://barczihok.elte.hu/erasmus/

A kar Nemzetközi Irodájának Facebook elérhetősége:

https://www.facebook.com/internationalbggyk

Egyéb:

https://barczihok.elte.hu/ceepus/

 

Vélemény, hozzászólás?