Összefüggő szakmai gyakorlat, terepgyakorlat

Összefüggő szakmai gyakorlat, terepgyakorlat (296/F. §)

(1) A gyógypedagógia alapképzési (BA) szak 8. félévében a hallgató összefüggő szakmai gyakorlaton (terepgyakorlaton) vesz részt. A terepgyakorlat

  1. a) a teljes idős (nappali) munkarendben 300 kontaktórát (szakirányonként 150 órát),
  2. b) a részidős (levelező) munkarendben 90 kontaktórát (szakirányonként 45 órát) jelent.

(2) Összefüggő szakmai gyakorlatra (terepgyakorlatra) az a hallgató bocsátható, aki a tantervben a terepgyakorlathoz rendelt előfeltételeket maradéktalanul teljesítette.

(4) A tavaszi szemeszterben (mintatanterv szerinti 8. félévben) teljesítendő terepgyakorlatra az előzetes jelentkezés elektronikusan történik a gyakorlat megkezdését megelőző őszi szemeszter november 10-éig. Az előjelentkezés során a hallgató gyakorlati színteret választ, melyhez a helyszínt (az intézményt) az illetékes szakirányfelelős jelöli ki, illetve hagyja jóvá. A terepgyakorlat teljesítésének helyszíne (az intézmény és/vagy tagintézmény) nem lehet azonos a hallgató munkahelyével.

(5) A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának és a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történő bejelentésének végső határideje: a gyakorlat megkezdését megelőző (őszi szemeszterhez tartozó) vizsgaidőszak utolsó hete – azaz január utolsó hete.

(7) Az a hallgató, aki tanulmányait 2010. szeptember 1. előtt kezdte meg és tanulmányi elmaradása van, egyes kurzusai hiányoznak, tanulmányai (legalább) egy félévvel történő meghosszabbításával tehet eleget tanulmányi kötelezettségeinek. A hallgató kötelessége, hogy figyelje, melyik kurzusa hiányzik, és azt mikor tudja teljesíteni:

  1. a) A hiányzó kurzusokat a tantervi 8. félévben veszi fel és teljesíti, ez esetben – kivételes esetben, egyéni elbírálás alapján – terepgyakorlatát a 9. félévben teljesíti.
  2. aa) A tanulmányait meghosszabbító hallgatók számára a gyakorlatot szervező szervezeti egységek biztosítják a terepgyakorlat teljesítésének lehetőségét a következő őszi szemeszterben is.
  3. ab) Az őszi (tantervi) 9. szemeszterben (páratlan félévben) teljesítendő terepgyakorlatra a jelentkezés a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történik a gyakorlat megkezdését megelőző tavaszi szemeszter április 10 -éig.

(8) A tanulmányait 2010. szeptember 1. után megkezdett hallgató terepgyakorlatára az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján a következő rendelkezés érvényes: az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése. Az előírt előfeltételek megszerzését követően a hallgató a következő őszi szemeszterben teljesítheti terepgyakorlatát.

(9) A (1)-(8) bekezdésben leírtaktól eltérően az alapszak szakiránya szakirányú továbbképzéseiben az őszi szemeszterben teljesítendő terepgyakorlatra az előzetes jelentkezés elektronikusan történik a gyakorlat megkezdését megelőző tavaszi szemeszterben május 15-ig. A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának és a gyakorlatot szervező szervezeti egységnél történő bejelentésének végső határideje: az őszi félév regisztrációs hetének utolsó napja.

14. terepgyakorlat

Leave a Reply