Szakdolgozat/Portfólió Kisokos

Szakdolgozat / Portfólió

szakdolgozat az adott szaknak megfelelő olyan írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag tudományos célú, alkotó alkalmazására. A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető irányítja.

Amennyiben a hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést vagy különdíjat, továbbá más szakmai versenyen fődíjat, illetve első helyezést ér el, a dolgozata külön bírálat nélkül, jeles minősítéssel elfogadható szakdolgozatként, ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek.

Témaválasztás, témaváltoztatás

A szakdolgozati témaválasztás a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül zajlik.

A hallgató a témaválasztáskor három példányban jelentkezési lapot (https://barczi.elte.hu/content/nyomtatvanyok.t.31?m=85) tölt ki, amelyet az irányító tanár az elfogadást jelezve aláír (egy példány a hallgatónál marad, egyet a tanár, egyet pedig a Tanulmányi Hivatal kap).

Témavezető lehet a Kar oktatója, tudományos kutatója vagy külső szakember. Tudományos fokozattal nem rendelkező tanársegéd vagy külső szakember egy minősített oktató konzulensi tevékenysége mellett irányíthat szakdolgozatot.

A szakdolgozat témáját, témavezetőjét – külső témavezető és/vagy egyéni témaválasztás esetén – az oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén – ide nem értve az alapszak szakirányainak szakirányú továbbképzéseit – a szakfelelős hagyja jóvá a jelentkezési lapon.

A szakdolgozati témaválasztás ideje ide kattintva elérhető.

Az elfogadott téma megváltoztatását az illetékes oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén – ide nem értve az alapszak szakirányainak szakirányú továbbképzéseit – a szakfelelős az érintett oktatók írásbeli hozzájárulásával engedélyezi. Ez esetben új jelentkezési lap kitöltése szükséges.

A szakdolgozat terjedelmi és formai kritériumai

A BA képzésben alkotott szakdolgozat minimális terjedelme 45000 nyomtatott karaktert tartalmazó szöveg szóköz nélkül (amely kb. 30-35 oldalnak felel meg). A maximális terjedelem 75000 karaktert tartalmazó szöveg (kb. 50-55 oldal). A terjedelmi határok mellékletek nélkül értendők.

A szakdolgozat benyújtására és formai követelményeire vonatkozó HKR 296/B.§-ban leírtak mellett a hallgató köteles a témavezető számára dolgozatát word dokumentum formában, elektronikus módon is eljuttatni.

Véleményezés és értékelés

Az oktatásért felelő szervezeti egység vezetője, illetve szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős által kijelölt bíráló és a szakdolgozat témavezetője külön-külön készít írásos véleményt a szakdolgozatról. Külső témavezető esetében belső bíráló szükséges.

A hallgató – legkésőbb egy héttel a védés előtt – megkapja a két írásos véleményt, amelyek tartalmazzák a javasolt érdemjegyet és azt is, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e.

A vélemények másolatát, valamint a védés jegyzőkönyvét a védés, ill. a záróvizsga után kell leadni a Tanulmányi Hivatalban.

A szakdolgozat ötfokozatú minősítésére a témavezető és a bíráló külön tesz javaslatot. Ha a két bíráló véleménye csak 1 érdemjegyben különbözik, de az egyik érdemjegy elégtelen, akkor a hallgató nem bocsátható védésre. Ha a két bírálat között 2 érdemjegy vagy nagyobb különbség van, akkor 3. bíráló személyt kell felkérni. Ha az egyik érdemjegy elégtelen és a 3. bíráló személy az elégtelen osztályzatot megerősíti, akkor a hallgató nem bocsátható védésre.

Sikertelen (elégtelen) vagy értékelhetetlen (megtagadott minősítésű) szakdolgozat átdolgozása vagy új szakdolgozat készítése csak egy alkalommal lehetséges.

Portfólió-készítés esetén a véleményezés és az értékelés szempontrendszere az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre.

A szakdolgozat (témavezetői és opponensi) bírálatának főbb szempontjai

  • A témaválasztás indoklása, a probléma megfogalmazása.
  • A témához kapcsolódó (hazai és nemzetközi) szakirodalmi tájékozottság és szakszerűség.
  • A hipotézisek, kutatási kérdések, felvetések helyessége, pontossága.
  • Az alkalmazott kutatási módszerek helyessége.
  • Eredmények bemutatása, elemzése, értelmezése.
  • Újszerű következtetések levonása, önálló alkotói elem megléte, a tartalmak szintetizálása.
  • A felhasznált irodalmak, idézetek, hivatkozások pontossága.
  • Szerkezet, megfogalmazás, rendezettség, forma.

A Szakdolgozati bírálati ív formanyomtatványa a III. Mellékletben található. (https://barczi.elte.hu/content/szakdolgozat-keszitesi-utmutato.t.60)

Védés

A szakdolgozat védésére – alap- és mesterképzésben, illetve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben – külön időpontban, a szóbeli záróvizsgai rész előtt kerül sor.

A záróvizsga szóbeli részén csak az vehet részt, aki eredményesen megvédte szakdolgozatát.

Különeljárás keretében a záróvizsga előtt szervezett szakdolgozati védések időpontja ide kattintva elérhető.

Alap- és mesterképzésben, az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben a szakdolgozat védése az érintett szervezeti egység által szervezett legalább háromtagú bizottság előtt történik, amelynek tagja a szakdolgozat témavezetője is. A bizottság elnöke a szervezeti egység vezetője, vagy az általa felkért minősített oktató. A védés szervezeti egység által megadott időpontjáról a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót.

A szakdolgozat védése szóban történik. A hallgató először a lényeget kiemelve, összefoglalóan ismerteti a szakdolgozatban leírtakat, majd válaszol a bírálatra, ill. a bizottság által feltett kérdésekre. Ennek során a hallgatónak lehetősége van arra, hogy beszámolhasson a szakdolgozat témájával összefüggő tudományterületeken szerzett ismereteiről. A védés után a bizottság állapítja meg a szakdolgozatnak a bírálók által javasolt érdemjegyeire is figyelemmel a szakdolgozat érdemjegyét. Vitás esetben az elnök dönt az érdemjegyről.

A szakirányú továbbképzésekben – ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit – a szakfelelős az adott félévben esedékes szakdolgozati leadási határidőt követő 5 munkanapon belül dönthet úgy, hogy a szakdolgozat védése a záróvizsga szóbeli részétől külön időpontban történjen. Erről a döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Hivatal vezetőjét. A szakirányú továbbképzésekben – ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit – a külön időpontban tartandó védést a Tanulmányi Hivatal szervezi.

Portfólió-készítés esetén a védés időpontjai és eljárásrendje, valamint a portfólió megőrzésére vonatkozó szabályozás az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre.

Leave a Reply