Költségtérítés/önköltség

Költségtérítés / önköltség (308. §)

(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók tudományos ösztöndíjban, kari jutalomban, valamint sport és kulturális ösztöndíjban részesülhetnek.

Költségtérítés / önköltség befizetésének szabályai (310. §)

A költségtérítés / önköltség összege a következők:

  1. nappali tagozat (alapképzés – BA): 275.000.- Ft/félév
  2. nappali tagozat (mesterképzés – MA): 375.000.- Ft/félév
  3. levelező tagozat (alapképzés – BA): 250.000.- Ft/félév
  4. levelező tagozat (mesterképzés – MA): 325.000.- Ft/félév

[A költségtérítés / önköltség összegét tartalmazó táblázatot az alábbi linken tudjátok megtekinteni]

(1) Amennyiben a hallgató a félév során tanulmányait félbehagyja, akkor a szemeszterből eltelt idő arányában részarányos költségtérítést/önköltséget köteles megfizetni, illetve jogosult a költségtérítés/önköltség visszatérítésére. A vizsgaidőszak kezdete után a hallgató visszatérítésre nem tarthat igényt.

(2) A fizetési haladék iránti, részletfizetési, illetve a költségtérítési díj/önköltség csökkentésére irányuló kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A dékáni döntést minden képzés tekintetében a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.

[A költségtérítés csökkentésére vonatkozó kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem beérkezésének határideje az adott tanulmányi félév szorgalmi időszaka harmadik hetének utolsó munkanapja. A határidő jogvesztő hatályú, azaz a lejárta után beadott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

(4) A fizetési haladék legfeljebb harminc nap lehet.

(5) Részletfizetés legfeljebb két egyenlő részletben engedélyezhető azzal, hogy az első részlet befizetési határideje október 15. és március 15., a második részlet befizetésének határideje november 15. és április 30. napja.

(6) A költségtérítési díj/önköltség csökkentése, az összeg legfeljebb 50%-ának mértékéig akkor engedélyezhető, ha a hallgató a kérelem benyújtását megelőző utolsó aktív tanulmányi félévben legalább a mintatantervben szereplő kreditértékű kurzust felvett és ennek legalább kétharmadát teljesítette.

(7) A költségtérítési díj/önköltség csökkentésének a (6) bekezdésben foglaltakon túl további feltétele a szociális rászorultság igazolása. A szociális rászorultság megítéléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

  1. a) a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat igazolása a hallgató lakóhelye szerinti ingatlanba bejelentett és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról;
  2. b) munkáltatói jövedelemigazolás a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről;
  3. c) a b) pont szerinti személy írásos nyilatkozata arról, hogy nincs a b) pontban meghatározott munkáltatói igazolásban megjelölt jövedelmen kívüli jövedelme; illetve az azon túli jövedelmekről.

(8) A költségtérítés/önköltség csökkentésére a tanulmányok során legfeljebb négy alkalommal kerülhet sor.

17. költségtérítés befizetésének szabályai

Leave a Reply